varsity 3.22.22-2varsity 3.22.22-3varsity 3.22.22-4varsity 3.22.22-5varsity 3.22.22-6varsity 3.22.22-7varsity 3.22.22-8varsity 3.22.22-9varsity 3.22.22-10varsity 3.22.22-11varsity 3.22.22-12varsity 3.22.22-13varsity 3.22.22-14varsity 3.22.22-15varsity 3.22.22-16varsity 3.22.22-17varsity 3.22.22-18varsity 3.22.22-19varsity 3.22.22-20varsity 3.22.22-21